ZAPYTANIE OFERTOWE – OFERTA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ O MOCY 400 KW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci budowy stacji transformatorowej o mocy 400 kW wraz z przyłączem, w ramach projektu pn. “Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.