ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/MATEO DOTYCZĄCE DOSTAWY KOTŁA Z PODGRZEWAJĄCĄ PŁYTĄ I MIESZADŁEM

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj zaprasza do złożenia oferty na dostawę kotła z podgrzewającą płytą  i mieszadłem (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0025/18.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.