ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/MATEO DOTYCZĄCE DOSTAWY I INSTALACJI ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI AGREGATÓW CHŁODNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM CIEKŁEGO CO2 W MAGAZYNIE GOTOWYCH WYROBÓW MROŻONYCH

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj zaprasza do złożenia oferty na dostawę i instalację agregatów chłodniczych z zastosowaniem ciekłego CO2 w magazynie gotowych wyrobów mrożonych (1 kpl.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0025/18.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe_2/1.4/MATEO.
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.