ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/1.4/MATEO/2 DOTYCZĄCE DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH TJ. OPROGRAMOWANIA DO INTEGRACJI WSZYSTKICH DZIAŁÓW I FUNKCJI W FIRMIE ORAZ PODSYSTEMU CRM

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych tj. Oprogramowania do integracji wszystkich działów i funkcji w firmie oraz podsystemu CRM – 1 kpl. w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0025/18.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.