ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „ROZBUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO W OSTROWIE WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci rozbudowy oraz przebudowy istniejącego budynku produkcyjnego w Ostrowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0636/16.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  4. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
  6. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Wszystkie w/w załączniki można pobrać z tej lokalizacji (plik spakowany w formie zip)