ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH TJ. OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ORAZ STANEM MAGAZYNOWYM (1 SZT.)

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33,
39-200 Dębica
zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowania do zarządzania produkcją oraz stanem magazynowym (1 szt.) – w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0636/16.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2018 r.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 19.11.2018 r.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 19.11.2018 r.