ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI WILKA DO MIESZANIA MIĘSA (1 SZT.), MIESZAŁKI DO MIESZANIA FARSZU (1 SZT.) ORAZ KOMPLETNEJ LINII DO GOTOWANIA ORAZ SCHŁADZANIA PIEROGÓW (1KPL.)

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33,
39-200 Dębica
zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy w postaci wilka do mieszania mięsa (1 szt.), mieszałki do mieszania farszu (1 szt.) oraz  kompletnej linii do gotowania oraz schładzania pierogów (1kpl.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0636/16.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w dostawie/ montażu środków trwałych – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wszystkie w/w załączniki można pobrać z tej lokalizacji (plik spakowany w formie zip)