ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY „DETEKTORA METALI”

Category:

środków trwałych w postaci detektora metali w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0636/16.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2