INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ O MOCY 400 KW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj przedkłada do publicznej wiadomości Informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację robót budowlanych w postaci budowy stacji transformatorowej o mocy 400 kW wraz z przyłączem w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MATEO POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły znajdują się w załączniku