INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI MASZYNY DO PRODUKCJI PIEROGÓW (MASZYNA + TAŚMOCIĄG) – 2 KPL. ORAZ MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW KULISTYCH – 2 SZT.

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę  środków trwałych w postaci maszyny do produkcji pierogów (maszyna + taśmociąg)  2 kpl. – CZĘŚĆ I oraz maszyny do produkcji wyrobów kulistych 2 szt. – CZĘŚĆ II w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0636/16.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – CZĘŚĆ I.
  2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych – CZĘŚĆ II.