INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „ROZBUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO W OSTROWIE WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

Category:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MATEO” Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego robót budowlanych w postaci „Rozbudowy oraz przebudowy istniejącego budynku produkcyjnego w Ostrowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy MATEO poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów spożywczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0636/16.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego robót budowlanych